Privacyverklaring CMF Finance B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van CMF Finance B.V. (hierna: ‘CMF Finance). In deze verklaring verschaft CMF Finance informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening en websites van CMF Finance. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren. 

CMF Finance gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. CMF Finance is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in november 2022. Bij wijzigingen wordt de nieuwe privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die CMF Finance verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan CMF Finance verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen. 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

CMF Finance, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72172525 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel? 

CMF Finance verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan CMF Finance verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en in het kader van marketing- en communicatieactiviteiten. 

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan CMF Finance te verstrekken. Echter, indien bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u wellicht niet optimaal gebruik maken van onze diensten. Onderstaand kunt u lezen welke persoonsgegevens CMF Finance van u verwerkt. 

Het afsluiten van een financiering

Bij CMF Finance is het mogelijk om een financiering aan te vragen. Bij het aanvragen van een financiering verwerkt CMF Finance de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Bedrijfsnaam; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • KvK-nummer.

Bovenstaande gegevens heeft CMF Finance nodig om de aanvraag van de financiering, in het kader van de dienstverlening van CMF Finance, in behandeling te nemen. 

Surf- en clickgedrag op de website

Binnen de website en/of het systeem van CMF Finance worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan CMF Finance de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Deze persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens: 

 • IP-adres; 
 • Surf- en clickgedrag;
 • Cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s; 
 • Gegevens contactformulier:
  • Voor- en achternaam; 
  • Bedrijfsnaam; 
  • E-mailadres; 
  • Telefoonnummer; 
  • KvK-nummer.

De gegevens in het aanvraag-/contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Voor meer informatie over cookies verwijst CMF Finance graag naar onderstaande uitleg over cookies.

Op grond van welke grondslag verwerkt CMF Finance uw persoonsgegevens?

CMF Finance verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;

Hoe lang bewaren wij uw gegevens 

CMF Finance bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

CMF Finance hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval CMF Finance gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal CMF Finance in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

CMF Finance deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, de verzending van bestellingen en het verzenden van e-mails namens en in opdracht van CMF Finance, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan CMF Finance persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van CMF Finance uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. CMF Finance zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. CMF Finance geeft persoonsgegevens door aan: Google, betaalproviders en IT-leveranciers. CMF Finance zal uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maakt CMF Finance geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. 

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. CMF Finance maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft, plaatst CMF Finance niet-essentiële cookies op uw computer. Deze cookies kunnen gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties en remarketing. 

Voor de cookies die derden plaatsen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij je graag naar de privacy verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Google Analystics 

We maken gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, zoals het aantal bezoekers en welke pagina’s het meest populair zijn. Google Analytics gebruikt cookies en andere technologieën om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens door Google zoals beschreven in de privacyverklaring van Google (beschikbaar op https://policies.google.com/privacy).

Facebook Pixel 

We maken gebruik van de Facebook-pixel om het gedrag van gebruikers op onze website te volgen en om gerichte advertenties op Facebook aan te bieden. De Facebook-pixel maakt gebruik van cookies en andere technologieën om deze informatie te verzamelen en te analyseren. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook zoals beschreven in het gegevensbeleid van Facebook (beschikbaar op https://www.facebook.com/policy.php).

LinkedIn Insight

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes.

CMF Finance heeft LinkedIn niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere LinkedIndiensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hotjar 

CMF Finance maakt op de website mogelijk gebruik van de diensten van Hotjar. Deze service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website navigeren. Ze zorgen dus voor een analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de website bezoekers. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

Doorgifte buiten de EU

Indien CMF Finance besluit om uw persoonsgegevens door te geven aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal CMF Finance passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij CMF Finance aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

CMF Finance B.V.
info@pinfinance.nl
088-880 47 00